tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Wykładowcy Big Data

Wykładowcy Big Data

Wykładowcy

Wiesław Cetera, dr hab. inż. prof. UW

Absolwent Wydziału Cybernetyki WAT, doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządza­nia (WZ UW), doktor habilitowany w zakresie nauk o mediach i komunikacji, pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uni­wersytetu Warszawskiego. Założyciel i redaktor naczelny jednego z pierwszych czasopism informatycznych. Dziennikarz, menedżer przedsiębiorstw w sektorze poligraficznym. Autor publikacji z zakresu ekonomii mediów, poligrafii, logistyki, innowacji, stylometrii i analizy dużych zasobów danych (Big Data). Autor założeń metodologicznych i kluczowy członek zespołów w projektach „Eksploracja źródeł danych na temat działalności B+R+I (big data)” i „Monitorowanie trendów technologicznych” (pełnił rolę kierownika merytorycznego). Kierownik projektu IKONA.

 

 

 

 

 

Jan Grzegorek, dr inż.

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej oraz Wojskowej Akademii Tech­nicznej. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka uzyskał w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Wieloletni pracownik akademicki na Uniwer­sytecie Warszawskim. Wykonawca w projektach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: „Eksploracja źródeł danych na temat działalności B+R+I (big data)”, „Monitorowanie tren­dów technologicznych”, IKONA.

Dariusz Jaruga, dr inż.

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie o komunikacji społecznej i mediach. Adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskie­go. Absolwent Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Jego zainteresowania badawcze dotyczą problematyki pozyskiwania nowych użytecznych informacji z dużych zbiorów danych big data. W badaniach wykorzystuje własne autorskie oprogramowanie, jest także aktywnym programistą i administratorem systemów IT. Od 2002 r. prowadzi zajęcia dydaktyczne z obszaru praktycznych zastosowań technologii IT. Posiada bogate do­świadczenie zawodowe w zakresie dydaktyki, programowania, administrowania systemami IT, zarządzania projektami informatycznymi i kierowania zespołem.

Wioletta Matosek, dr

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Pracownik dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Były pracownik Katedry Informatyki Ekonomicznej UG i instytucji zarządzającej projektami B+R. Autorka publikacji z zakresu baz danych i zastosowania technologii informatycznych w zarządzaniu. Prowadziła badania własne w National Laboratory for Civil Engineering oraz Institute for Systems and Computer Engineering w Lizbonie.

Bartłomiej Stanisław Moszoro, dr inż.

Doktor nauk ekonomicznych. Pracownik dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Menedżer w sektorze pozarządowym. 2007-2013 – pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwami Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 1996-2001 – studia na Wydziale Zarządzania na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Szkoła średnia i podstawowa w Rosario (Argentyna).

Dr Łukasz Piętak

Dr nauk ekonomicznych. Pracownik naukowy INE PAN od 2016 r. Wcześniej adiunkt na Uniwersytecie Łódzkim. Zainteresowania badawcze skupione są na zagadnieniach związanych z rozwojem regionalnym, wzrostem gospodarczym oraz makroekonomią gospodarki otwartej. W badaniach ekonometrycznych stosuje głównie modele panelowe oraz przestrzenne modele panelowe. Uczestniczył w szeregu konferencji polskich jak i zagranicznych (Brazylia, Ekwador). Odbył także cykl wykładów w Universitat Internacional de Catalunya (Barcelona). Obecnie pełni funkcję recenzenta w czasopiśmie naukowym „Economies” oraz jest członkiem komitetu redakcyjnego w Journal of Modern Economy and Management.

Tomasz Pawlicki, mgr inż., MBA

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej (teleinformatyka). Dyplom MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Studia doktoranckie w zakresie nauk o zarządzaniu (ALK). Praca nad projektami specjalnymi w PLL LOT oraz MSWiA. Przez ponad dwie dekady dyrektor marketingu w Heidelberg Polska. Od 2022 pracownik badaw­czo-techniczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (wcześniej od 2015 na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW). Członek Rady Programowej konferencji naukowo-technicznych Polskiej Izby Druku, Centralnego Ośrodka B-R Przemysłu Poligraficznego oraz Sekcji Poligrafów SIMP. Autor publikacji z zakresy poligrafiii i mediów. Członek Rady Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficz­nych. Kawaler Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga. Zainteresowania badawcze: systemy IT w mediach, zarządzaniu, serwisy internetowe, narzędzia komunikacji interneto­wej, marketing tradycyjny i cyfrowy, analiza zbiorów danych i treści.

Aleksander Żołnierski, dr
Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Związany z Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN. Obok działalności naukowej i badawczej zaangażowany w projekty doradcze, wykorzystujący w praktyce wiedzę z badań nad innowacjami, komu­nikacją i kapitałem społecznym. Doradca strategiczny w procesie komercjalizacji. Członek Komitetu Sterującego projektu wdrożenia wyników Narodowego Programu Foresight. Pracował w grupie roboczej IKED nad tworzeniem i koordynowaniem polityki innowa­cyjnej i klastrowej krajów nadbałtyckich (Designing Policies for Innovation and Enterprise Development) oraz z Bruecke-Osteuropa - Deutsch-Polnische Kooperationsveranstaltung koordynującej współpracę nauki i biznesu krajów Trójkąta Weimarskiego (w ramach Arbeit­sgemeinschaft für Wirtschafts-und Technologie-Kooperation mit Osteuropa und Asien).

Piotr Celiński, mgr inż.

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Od 2022 pracownik badawczo-techniczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzyna­rodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownik naukowo-techniczny Wydziału Dzienni­karstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego (2017-2021). Współpracownik dydaktyczny na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (2002-2017). Współtwórca studiów Zarządzanie Big Data na UW. Współtwórca programu oraz wykładowca szkoły let­niej dla studentów z Uniwersytetu w Chengdu (2019). Doświadczenie zawodowe zdobywał również w Polskiej Agencji Prasowej, Polskiej Akademii Nauk (Instytut Geofizyki, członek XVI wyprawy PAN do Polskiej Stacji Polarnej na Svalbardzie) oraz prowadząc własną działalność gospodarczą. Opracowanie rozwiązania dotyczącego pozyskiwania i analizowania informacji ze źródeł BigData z zakresu B+R+I oraz monitorowania trendów technologicznych. Zainte­resowania badawcze: akwizycja i kolekcjonowanie informacji na potrzeby analiz Big Data, przetwarzanie języka naturalnego, rafinacja informacji, analizy Big Data, wizualizacja danych, nowe media, technologie mobilne, programowanie, bezpieczeństwo IT.

Maria Razik, mec.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie od 2007 r., radca prawny od kilkunastu lat czynnie wykonujący zawód w jednostkach sektora finansów pub­licznych, pracownik Centrum Rafinacji Informacji sp. z o.o.